Priser

Priser

Priser fastsat ifølge overenskomst med Dansk Kiropraktorforening og Regionernes Lønnings-og Takstnævn.

prisliste her (pSe df)

 

TILSKUD FRA DEN OFFENTLIGE SYGESIKRING:

Alle der har et sygesikringskort har ret til tilskud fra den Offentlige Sygesikring. Man skal ikke have en lægehenvisning fra egen læge, for at modtage tilskud fra den offentlige sygesikring til kiropraktisk behandling.

Husk derfor at medbringe dit sygesikringskort til behandling.

 

SUNDHEDSFORSIKRINGER O.LIGN:

Der er flere og flere der får tilskud til deres behandlinger via sundhedsforsikringer og pensionsordninger. Det er op til den enkelte, at få penge for behandling refunderet fra anden part. Klinikken har slet ikke administrativ kapacitet til at håndtere det, men afregner kun med patienten selv.

 

AFBUD:

Afbud bedes meddelt senest dagen før,  ellers vil et gebyr på udeblivelse blive pålagt.

Forundersøgelse:            364 kr.

Opfølgende konsultation: 243 kr.

 

OPLYSNINGER OM VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MV.:

 1. Vi er den dataansvarlige

Kiropraktorhuset v/ Lene Rasmussen er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse ydelse af kiropraktisk og anden sundhedsfaglig behandling. 

 

2. Kontaktoplysninger 

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit behandlingsforløb hos kiropraktorhuset, er du velkommen til at rette henvendelse til klinikken.

 

3. Formålet med og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger 

Det overordnede formål er at yde kiropraktisk, og anden sundhedsfaglig behandling. 

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger følger af: 

 

Bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201378  

 

Lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, Sundhedsloven med eventuelle senere ændringer https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=199871  

 

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler to kategorier af personoplysninger: 

Almindelige personhenførbare oplysninger

Personfølsomme oplysninger

Oplysninger om navn, adresse, telefon, e-mail og lignende hører til de personhenførbare. Alle sundhedsoplysninger er personfølsomme oplysninger. 

 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi opbevarer dine personoplysninger hos vores journalleverandør, som vi har en databehandleraftale med. 

Vi videregiver kun dine personoplysninger til relevante sundhedsaktører, hvis du har givet samtykke til dette. 

 

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. 

 

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer primært fra det du selv har fortalt os per telefon eller ved konsultationer på klinikken. 

Derudover kan der være oplysninger, som du via samtykke har givet os lov til at indhente fra andre aktører i sundhedsvæsnet. 

 

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Ifølge Sundhedsloven skal vi gemme din journal i mindst 10 år fra seneste journalnotat. Herefter må vi slette den. 

 

9. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

 

10. Dine rettigheder

Du har ret til at få en kopi af din journal. Vi må dog ikke sende den via mail, da den jo indeholder personfølsomme oplysninger. Vi kan printe den, og du kan afhente den på klinikken. Sørg for at kontakte klinikken i god tid, så vi kan nå at få den klar til dig. Hvis du søger behandling på en anden kiropraktorklinik, kan vi sende din journal til dem gennem et sikret system. 

Ifølge Sundhedsloven må vi ikke slette oplysninger i din journal. Er du uenig med noget af det, der står i journalen, eller vil du have noget præciseret, kan det blive skrevet ind i journalen som en tilføjelse. Kontakt klinikken i sådan et tilfælde.

 

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk